KLUBI TEGEVUSE ALUSED


Limusiinikasvatajate klubi

TEGEVUSE ALUSED
 november 2013

Limusiini tõugu lihaveiste kasvatajate klubi ehk Limusiinikasvatajate klubi (edaspidi Klubi) on  Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi egiidi all 28. mail 2013. aastal     loodud limusiini tõugu lihaveiste huviliste vabatahtlik ühendus. Klubi inglise keelne nimetus on Limousin Breeders Club.

Klubi liikmeksoleku aluseks on huvi limusiini tõugu veiste kasvatamise vastu ning liikmeksoleku väljenduseks vabas vormis sooviavaldus. Klubi tegevuses on, kuni vastava tõu eraldiseisva organisatsiooni loomiseni, kutsutud osalema ka kõik akviteeni heleda tõu huvilised.

Klubil ei ole liikmemaksu. Kuludega seotud üritustel korjatakse osalejatelt vajadusel osalustasu.

Klubi tegevuse eesmärk


Klubi tegevuse põhieesmärgiks on aidata kaasa sellele, et sõbralikus konkurentsis teiste tõugudega saaks limusiini tõug hinnatuimaks ja arvukaimaks lihaveisetõuks Eestis.  

Selleks:
  • Aitame aretusorganisatsioonil välja töötada ja rakendada limusiini tõugu lihaveiste turu nõudlustele vastava aretuskava.
  • Aitame kaasa võimaluste loomiseks tõu- ja lihaloomade turustamisel ning turunõudlustele vastavate loomade kasvatamisel. Tutvustame veiseliha kasutusvõimalusi laiemale avalikkusele.
  • Aitame informatsiooni ja kogemustevahetusega uusi võimalikke limusiini tõugu lihaveiste kasvatajaid. Tutvustame limusiini tõugu Eesti elanikele.
  • Edendame limusiinihuviliste omavahelist koostööd ning suhtlemist professionaalsel ja meelelahutuslikul tasandil.
  • Korraldame limusiinikasvatajate huvidest lähtuvalt välissuhtlust limusiinikasvatajate ühendustega väljaspool Eestit.
Klubi eesmärkide saavutamiseks ja kõigi liikmete paremaks kaasamiseks, koostatakse iga-aastane tegevuskava ja sellele vastav kommunikatsiooniplaan.

Klubi töökord ja juhtimine

Klubi igapäevast tegevust korraldab kolmeliikmeline eestseisus. Eestseisust juhib Klubi president.
Klubi eestseisus valitakse kolmeks aastaks. Esimene korraline valimine toimub 2014. aastal. Selle ajani korraldab Klubi tegevust ajutine eestseisus, mis valitakse Klubi asutamisel moodustatud initsiatiivgrupi poolt.

Klubi eestseisuse nõuandvaks koguks on Klubi laiendatud eestseisus ehk Nõukoda. Nõukoda on kuni 10-liikmeline: Klubi president, 2 eestseisuse liiget ning limusiinikasvatajad ja esindajad seotud organisatsioonidest ja huvigruppidest vastavalt eestseisuse poolt esitatud kutsele. Nõukoda koguneb vähemalt kaks korda aastas. 

Erinevate ülesannete/probleemide lahendamiseks võib Klubi eestseisus moodustada/kokku kutsuda ajutisi või alalisi töötubasid, mille tööst saavad osa võtta kõik Klubi liikmed.
Töötubade tegevuse aluseks on Klubi eestseisuse poolt koostatud töökord. 
Klubi eestseisus annab töötubade töötulemuste alusel välja soovitusi ja muid juhendmaterjale, mis avaldatakse ajaveebis või kodulehel.

Tegevuskava

Klubi korraldab oma tegevust iga-aastase tegevuskava kaudu, mille koostab ja mille elluviimise eest vastutab Klubi eestseisus, võttes aluseks kõikide klubi liikmete ja seotud organisatsioonide ettepanekuid.

Tegevuskava avaldatakse ajaveebis ning korrigeeritakse jooksvalt vastavalt kujunenud vajadustele.
Tegevuskava koostamisel ja täiendamisel on oodatud kõigi liikmete aktiivne kaastöö.

Kommunikatsioon

Klubi liikmetevaheline infovahetust korraldatakse läbi meili-listide. Klubi liikmeks soovija saadab eestseisusele oma meiliaadressi, millele soovib Klubi liikmetele saadetavat informatsiooni saada.
Klubi üldine meiliaadress on: limusiiniklubi@gmail.com

Klubi tegevust kajastatakse ning olulist teavet edastatakse ka limusiinikasvatajate ajaveebis: http://limusiiniklubi.blogspot.com/, mida haldab Klubi eestseisus.

Limusiini tõu ja limusiini klubi tegevuse aluste tutvustamiseks luuakse Klubil koduleht, mille haldust korraldab samuti eestseisus.

---------
Tegevuse alused on heaks kiidetud Limusiinikasvatajate klubi tegevuse aluste väljatöötamise initsiatiivgrupi poolt Karitsas 30.oktoobril 2013. aastal.